Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Fotograficzny - Nasze Izery
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Nadleśnictwo Świeradów
Venkovsky Prostor o.p.s.
serdecznie zapraszają

dzieci, młodzież i osoby dorosłe
z powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego
do udziału w
polsko-czeskim konkursie fotograficznym

"NASZE IZERY"
REGULAMIN
 1. Organizator konkursu:
  Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
  ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, Polska
  Tel. (075) 646 26 36, www.pogranicze-csb.home.pl
  we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Nadleśnictwem Świeradów oraz stowarzyszeniem Venkovsky Prostor o.p.s. (Liberec/Czechy).
 2. Cel konkursu:
  1. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych polsko-czeskich Gór Izerskich.
  2. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Polski i Czech wrażliwości na piękno przyrody.
  3. Kształtowanie wśród uczestników postaw proekologicznych.
  4. Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 3. Tematyka pracy:
  Uczestnicy konkursu przygotowują pracę konkursową prezentującą świat przyrody i/lub walory krajobrazowe Gór Izerskich. Zdjęcia mogą przedstawiać obiekty przyrody ożywionej/nieożywionej, ciekawe ujęcie roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych lub krajobrazu.
 4. Warunki udziału w konkursie:
  1. Konkurs "Nasze Izery" jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z polskiej i czeskiej części Euroregionu Nysa. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie miejsca zamieszkanie na terenie następujących powiatów:
   • w Polsce: bolesławiecki, lubański, lwówecki i zgorzelecki.
   • w Czechach: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou i Semily.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osobowy indywidualne.
  3. Uczestnicy konkursu są podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
   • 10 - 13 lat,
   • 14- 18 lat
  4. osoby dorosłe - od 19 roku życia.
 5. Format prac
  1. Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
  2. Minimalny format zdjęć: 13 x 18 cm.
  3. Technika wykonania zdjęć: odbitka kolorowa lub czarno-biała na papierze fotograficznym. Nie należy nadsyłać negatywów.
  4. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia z datownikiem.
  5. Zdjęć nie należy ozdabiać dodatkowymi ramkami lub innymi elementami dekoracyjnymi.
  6. Zdjęcia nie mogą być poddawane obróbce komputerowej.
  7. Zgłoszona praca konkursowa musi zwierać na odwrocie metryczkę z następującymi informacjami:
   • imię i nazwisko autora,
   • adres zamieszkania (w tym powiat i kraj),
   • wiek
   • tytuł i krótki opis zdjęcia (np. nazwę gatunku) oraz datę i miejsce wykonania
   • telefon kontaktowy, E-mail
   • nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela (tylko wówczas, gdy praca została zgłoszona za pośrednictwem szkoły).
   • Odbitki zdjęć nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 6. Przebieg konkursu - terminy:
  1. Konkurs trwa od 1.VII.2006 do 31.X.2006 r.
  2. Uczestnicy z Polski dostarczają prace osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31.X.2006 r. na adres:
   Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
   Rynek - Ratusz 9, 59-800 Lubań
   z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny "Nasze Izery"
  3. Uczestnicy z Czech dostarczają prace osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31.X.2006 r. na adres:
   Venkovsky Prostor o.p.s.
   U Nisy 6a, Liberec 3, 460 01
   z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny "Nasze Izery"
 7. Prawa autorskie i wykorzystanie zdjęć
  1. Uczestnik konkursu zachowuje prawa autorskie do zgłoszonych prac.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora prawa do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac przez Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze", Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Nadleśnictwo Świeradów w następujących formach:
   • organizacja wystawy pokonkursowej,
   • wydanie polsko-czeskiej publikacji "Nasze Izery",
   • strona internetowa P-ZFST "Pogranicze", RCEE Lubań i Nadleśnictwa Świeradów.
 8. Nagrody:
  1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki określone w regulaminie i dostarczone w przewidzianym terminie.
  2. Oceny i wyboru nagrodzonych prac konkursowych dokona w listopadzie 2006 r. specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.
  3. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  4. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano nagrody książkowe.
  5. Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2006 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu połączonym z wystawą prac.
 9. Ustalenia końcowe:
  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach przekazu oraz na stronie internetowej P-ZFST "Pogranicze" (www.pogranicze-csb.home.pl). Osoby nagrodzone otrzymają pisemne zawiadomienia o wynikach.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Nasze Izery" realizowanego przez P-ZFST "Pogranicze" przy dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0117
Designed by:
ver. 2.5.1