Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Fotograficzny - Podpatrzone latem
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE w LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w LUBANIU
NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW
zapraszają do udziału
w
OTWARTYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY I BIOREGIONU

pt. "KARTKA Z PRZEWODNIKA"

o temacie wiodącym

"PODPATRZONE LATEM"
dla
młodzieży i dorosłych z powiatu lubańskiego.
REGULAMIN
 1. CELE KONKURSU:
  • Promocja miejsc i gatunków chronionych, cennych przyrodniczo, wartych objęcia ochroną ze względu na walory krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne.
  • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska bioregionu.
  • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
  • Kształcenie zmysłu obserwacji środowiska naturalnego.
 2. FORMA: Fotografia z opisem.
 3. FINAŁ KONKURSU: O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • w konkursie mogą wziąć udział:
   • indywidualni uczestnicy młodzieżowi;
   • indywidualni uczestnicy dorośli;
  • uczestnicy wykonają "Kartkę z przewodnika" ze swojego terenu, na której zaprezentują tematykę związaną ze światem przyrody i zjawisk przyrodniczych, zgodnie z tematem wiodącym "Podpatrzone latem"; może to być obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, ciekawe ujęcie roślin, zwierząt, zjawisk przyrody itp.;
  • ważne jest niebanalne spojrzenie na otaczającą nas przyrodę.
 5. UWAGA !!!
  • kartka z przewodnika powinna zawierać oryginalną fotografię i krótki opis a w nim: nazwę obiektu lub zjawiska, miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie, oraz bliższe informacje np.: nazwę gatunkową, nazwę geograficzną, określenie fizyczne, kiedy zostało wykonane, w jakich okolicznościach, itp.;
  • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10x15;
  • papier błyszczący;
  • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, zdjęć poddanych obróbce komputerowej, widokówek; nie powinny być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
  • prace niezgodne z tematem i innymi wymogami nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
  • wielkość kartki to format A-4 (blok techniczny - w opisie odręcznym lub kartka do drukarki - w opisie maszynowym, komputerowym) z zachowanym marginesem: 3 cm po stronie lewej, 2 cm po prawej, po 2 cm na marginesie górnym i dolnym;
  • na wizytówce autor umieszcza: swoje imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, a w przypadku ucznia, dodatkowo nazwę szkoły i klasę;
  • praca może zająć więcej niż 1 stronę pod warunkiem, że każda strona będzie na osobnej karcie i każda karta będzie podpisana;
  • praca może być w formie albumu, który powinien dać się zdemontować;
  • powinna tak się prezentować od strony estetycznej i wizualnej, aby mogła zostać umieszczona na wystawie, ponieważ nie zawsze nagradzane zdjęcia mogą być wystawiane.
  • nie przewiduje się prac zespołowych;
  • prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz 9 59-800 Lubań, tel. 722 68 35 do dnia 29 września 2006 roku.
  • uczestnicy pozostawiają prace jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie;
  • uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.
 6. OCENA: Oceny i wyboru prac na wystawę dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.
 7. NAGRODY:
  • Przewidziane są tylko nagrody indywidualne;
  • Nagrody zostaną wręczone w październiku 2006 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu;
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.eko.luban.com.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0137
Designed by:
ver. 2.5.1