Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Zachować krajobraz dla potomnych
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY I BIOREGIONU
z cyklu
"KARTKA Z PRZEWODNIKA"
O TEMACIE WIODĄCYM

"ZACHOWAĆ KRAJOBRAZ DLA POTOMNYCH"
CELE KONKURSU:
 • Promocja miejsc, cennych przyrodniczo, wartych objęcia ochroną ze względu na walory krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody i środowiska bioregionu.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 • Kształcenie zmysłu obserwacji środowiska naturalnego.
FORMA:
Fotografia z opisem.

FINAŁ KONKURSU: O terminie i miejscu finału wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub faxem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
w konkursie mogą wziąć udział:
 • indywidualni uczestnicy młodzieżowi;
 • indywidualni uczestnicy dorośli;
 • uczestnicy wykonają "Kartkę z przewodnika" ze swojego terenu, na której zaprezentują tematykę związaną ze światem przyrody i zjawisk przyrodniczych, zgodnie z tematem wiodącym "Zachować krajobraz dla potomnych"; może to być obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, zjawiska przyrody itp.;
 • ważne jest niebanalne spojrzenie na otaczającą nas przyrodę.
UWAGA !!!
 • Kartka z przewodnika powinna zawierać oryginalną fotografię i krótki opis a w nim: nazwę obiektu lub zjawiska, miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie, oraz bliższe informacje np.: nazwę gatunkową, nazwę geograficzną, określenie fizyczne, kiedy zostało wykonane, w jakich okolicznościach, itp.;
 • wielkość zdjęć nie może być mniejsza niż 10x15;
 • papier błyszczący;
 • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek;
 • nie powinny być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi;
 • prace niezgodne z tematem i innymi wymogami nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;
 • wielkość kartki to format A-4 (blok techniczny – w opisie odręcznym lub kartka do drukarki – w opisie maszynowym, komputerowym) z zachowanym marginesem: 3 cm po stronie lewej, 2 cm po prawej, po 2 cm na marginesie górnym i dolnym;
 • na wizytówce autor umieszcza: swoje imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, a w przypadku ucznia, dodatkowo nazwę szkoły i klasę;
 • praca może zająć więcej niż 1 stronę pod warunkiem, że każda strona będzie na osobnej karcie i każda karta będzie podpisana;
 • praca może być w formie albumu, który powinien dać się zdemontować;
 • powinna tak się prezentować od strony estetycznej i wizualnej, aby mogła zostać umieszczona na wystawie, ponieważ nie zawsze nagradzane zdjęcia mogą być wystawiane.
 • nie przewiduje się prac zespołowych;
 • prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 722 68 35 (od 14.00 do 18.00) do dnia 30 maja 2009 roku.
 • uczestnicy pozostawiają prace jako dokumentację dla organizatorów oraz materiał do zorganizowania wystawy w późniejszym terminie;
 • uczestnicy zrzekają się praw autorskich na rzecz RCEE z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska.
OCENA:
Oceny i wyboru prac na wystawę dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

NAGRODY:
Przewidziane są tylko nagrody indywidualne;

Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2009 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu;
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach, na stronie internetowej RCEE: www.eko.luban.com.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do szkół i odbioru w siedzibie RCEE przez uczestników dorosłych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0125
Designed by:
ver. 2.5.1