Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla wszystkich
 
Plastyczny - Nasze Izery
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
Nadleśnictwo Świeradów
Venkovsky Prostor o.p.s.
serdecznie zapraszają
dzieci, młodzież i osoby dorosłe
powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego
do udziału w
polsko-czeskim konkursie plastycznym
"NASZE IZERY"
REGULAMIN
 1. Organizator konkursu:
  Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
  ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, Polska,
  Tel. 0048 75 646 26 36, www.pogranicze-csb.home.pl
  we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Nadleśnictwem Świeradów oraz stowarzyszeniem Venkovsky Prostor o.p.s. z Liberca (Czechy).
 2. Cel konkursu:
  1. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych polsko-czeskich Gór Izerskich.
  2. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Polski i Czech wrażliwości na piękno przyrody.
  3. 3. Kształtowanie wśród uczestników postaw proekologicznych.
 3. Tematyka pracy: Uczestnicy konkursu przygotowują pracę konkursową prezentującą świat przyrody i/lub walory krajobrazowe Gór Izerskich.
 4. Warunki i zasady udziału w konkursie:
  1. Konkurs "Nasze Izery" jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z polskiej i czeskiej części Euroregionu Nysa. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie miejsca zamieszkanie na terenie następujących powiatów:
   • po stronie polskiej: bolesławiecki, lubański, lwówecki i zgorzelecki.
   • po stronie czeskiej: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou i Semily.
  2. Uczestnikami konkursu są wyłącznie osobowy indywidualne.
  3. Uczestnicy konkursu są podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
   • 6-10 lat,
   • 11- 13 lat,
   • 14- 18 lat,
   • osoby dorosłe - od 19 roku życia.
  4. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w dowolnym formacie i technice.
  5. Zgłoszona praca konkursowa musi zwierać na odwrocie metryczkę z następującymi informacjami:
   • imię i nazwisko autora,
   • wiek,
   • adres zamieszkania (w tym powiat i kraj),
   • tytuł pracy plastycznej,
   • telefon kontaktowy, E-mail,
   • nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela (tylko wówczas, gdy praca została zgłoszona za pośrednictwem szkoły).
  6. Przebieg konkursu - terminy:
   1. Konkurs trwa od 1.VII.2006 do 31.X.2006 r.
   2. Uczestnicy z Polski dostarczajš prace osobiœcie lub pocztš w nieprzekraczalnym terminie do 31.X.2006 r. na adres:
    Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu
    Rynek - Ratusz 9, 59-800 Lubań
    z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny "Nasze Izery"
   3. Uczestnicy z Czech dostarczajš prace osobiœcie lub pocztš w nieprzekraczalnym terminie do 31.X.2006 r. na adres:
    Venkovsky Prostor o.p.s.
    U Nisy 6a, Liberec 3, 460 01
    z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny "Nasze Izery"
  7. Nagrody:
   1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki określone w regulaminie i dostarczone w przewidzianym terminie.
   2. Oceny i wyboru prac konkursowych dokona w listopadzie 2006 r. specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.
   3. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
   4. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody książkowe.
   5. Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2006 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu połączonym z wystawą prac.
  8. Ustalenia końcowe:
   1. Uczestnicy przekazują prawa autorskie na rzecz Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" z prawem zachowania swojego imienia i nazwiska w materiałach i publikacjach.
   2. Uczestnicy pozostawiają Organizatorowi zgłoszone prace konkursowe na potrzeby wystawy.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
   4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
   Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Nasze Izery" realizowanego przez P-ZFST "Pogranicze" przy dofinansowaniu przez Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0111
Designed by:
ver. 2.5.1